تست هوش جالب : با سه حرکت سکه را داخل چوب کبریت ها قرار دهید

کاوشگر
منتشر شده در 28 اسفند 1402

تست هوش جالب برای سرگرمی در خانه ::


با تنها سه حرکت  سکه را داخل چوب کبریت ها قرار دهید.


قانون:: حق شکستن چوب کبریت ها را ندارید.

دیدگاه کاربران