برنامه کودک صلح بانان قسمت آخر : شکوه

برنامه کودک
منتشر شده در 01 اردیبهشت 1399

صلح بانان جهان که بهترین زره دفاعی را به عنوان آموبات دارنددر حال آموزش و افزایش توانایی تهاجمی خود هستند. آنها برای دفاع از کره زمین در مقابل سیاه زره ها این گروه را تشکیل داده و از بهترین نیروهای خود استفاده می کنند.


قسمت 52 شکوه

دیدگاه کاربران