دلالی گوجه فرنگی !

خبر از ما
منتشر شده در 21 آبان 1399

گوجه کشاورز 500 تومان گوجه مغازه 23 هزار تومان!

دیدگاه کاربران