ما اسرائیل را دوست داریم!!!

تلویزیون اینترنتی نصر
منتشر شده در 28 مهر 1399

اظهارات قصی محسن الیاسری رئیس کمیسیون آموزشی پارلمان عراق در شبکه دولتی عراق

دیدگاه کاربران