ارتباط چشمی یک دانشجو با رهبر انقلاب برای گرفتن انگشتر معروف رهبر

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 اردیبهشت 1401

ماجرای ارتباط چشمی یک دانشجو با رهبر انقلاب که به یکی از انگشترهای معروف رهبر انقلاب رسید.

دیدگاه کاربران