روش GMM در نرم افزاز اقتصاد سنجی ایویوز

farzdon
منتشر شده در 16 دی 1398

در این پژوهش از روش گشتاور های تعمیم یافته برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.


در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه ی متغیر وابسته در متغیر های توضیحی مشکل اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود .


برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.

دیدگاه کاربران