تحقیر چندباره سعودی در سخنرانی ترامپ : پول بدهید در امامن بمانید

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 اردیبهشت 1398

تحقیر چندباره سعودی در سخنرانی ترامپ : پول بدهید در امامن بمانید

دیدگاه کاربران