دبیر : نیاز کشتی 114 میلیارد بودجه در طول سال است

varzesh3
منتشر شده در 03 خرداد 1400

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی: نیاز کشتی 114 میلیارد بودجه در طول سال است

دیدگاه کاربران