داستان طوطی و بازرگان (رجوع به خواجه تاجر)

پارچینا
منتشر شده در 10 شهریور 1399

داستان خواجه تاجر همان داستان مشهور زندانی بودن است. طوطی مرد بازرگان که در قفس زندانی است به شیوه ای که بقیه طوطی ها به یاد می دهند میتواند خود را آزاد کند.


اما آموزش عملی بهترین شیوه هدایت است در این داستان مرد بازرگان که طوطی اش را از دست داده ناراحت می شود اما او هم یاد میگیرد که چگونه از زندان نفس خودش رهایی یابد.


اگر از خودنمایی و قدرت نمایی دست بردارد و خود را کمتر بنماید میتواند از زندان نفس آزاد شود. چنان که در داستان بعدی مولوی این را شفاف تر بیان می کند:


تا توانی بنده شو سلطان مباش


زخم کش چون گوی شو چوگان مباش


با این کار انسان از مشکلات که خودش به وجود آورده آزاد می شود.


زندگی بدون ای نهنگ ممکن نیست enahang.ir. @parchina

دیدگاه کاربران
<