دکتر ویدا فلاح - ارتباط با خود و ارتباط با دیگران

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 16 اسفند 1397

دکتر ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های زندگی با رویکرد ذهن آگاهی است.

این بخشی کوتاه از دوره ارتباطات او است که در آن به اهمیت ارتباط با خود و خودشناسی برای داشتن روابط موثر و موفق با دیگران پرداخته می شود. اینکه اگر ما خود را و جنبه های مختلف وجودمان را بهتر بشناسیم، در ارتباطات مان با دیگران قدرتمندتر و اثربخش تر عمل خواهیم کرد.


www.vidafallah.com

http://telegram.me/life_skills

http://i

دیدگاه کاربران