سرو 17 بشقاب به صورت همزمان!

صبا
منتشر شده در 23 خرداد 1398

یک پیشخدمت در اندونزی همزمان 17 بشقاب غذا که سفارش یک میز است را برای آن ها بر روی دو دو دست خود می برد.

دیدگاه کاربران