باید طبیب نیز برایم دعا کند

اشعار معین تبریزی
منتشر شده در 20 دی 1398

درد مرا کسی نتواند دوا کند


باید طبیب نیز برایم دعا کند


با یک نگاه خود دل ما را ربود و برد


بنگر که یک نگه چه مصیبت به پا کند


مهدی اصغری عظمی ( معین تبریزی )

دیدگاه کاربران