فیلم کوتاه نذر - نیاز

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 خرداد 1403

ایمان دارم کسی که در راه اعتماد به شما قدم بردارد

در مسیر زندگی به بن بست نمی رسد.

اگر برای حاجتی با شما نذری کردخیلی زود باید وفای به عهد کند

چرا که اینجا کسی برای حاجتش زیاد منتظر نمی ماند.

دیدگاه کاربران