فیلم "دام نامرئی" حلقه‌ی مفقوده‌ سینمای ایران قبل و بعداز انقلاب

مستند ساز
منتشر شده در 12 دی 1400

بعد از انتشار مطلب‌ مرگ اولین الگوپرداز‌ سینمای اسلامی فریبرز صالح و حلقه‌ی مفقوده تاریخ سینمای ایران توجه بسیاری به فیلم دام نامرئی از فریبرز صالح جلب شد. این فیلم به سفارش سازمان ضدجاسوسی کشور اندکی پیش از انقلاب 57 تهیه شده بود. 


این فیلم متعلق به رادیو تلویزیون ملی ایران (قبل از انقلاب) بوده و به سفارش ساواک ساخته شده است.

دیدگاه کاربران