در بحرانها چگونه به خودم کمک کنم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

بحران را در وهله اول برای خودتان تعریف کنید و این تعریف بستگی به شرایط ما دارد...

دیدگاه کاربران