تغییر شرایط بیمه بدنه با نوسان قیمت خودرو

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 تیر 1399

در زمینه فراهم آوردن تامین لازم برای بیمه‌گزاران بدنه خودرو در شرایط فعلی بازار و لحاظ کردن حق انتخاب هنگام اخذ پوشش تکمیلی افزایش ارزش مورد بیمه به علت نوسان قیمت‌ها شرایط جدید پوشش موصوف به شرحی که اعلام می‌شود در سیستم نرم افزاری بیمه‌نامه بدنه تعریف شده و از تاریخ 15 تیرماه آماده بهره‌برداری است.


بر این اساس ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور بیمه‌نامه یا از طریق الحاقیه منوط به بروز رسانی سرمایه بیمه‌نامه بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است.


شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:


1- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف 25 درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی با حق بیمه معادل 15 درصد حق بیمه پایه.


2- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف 50 درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی با حق بیمه معادل 25 درصد حق بیمه پایه.


3- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف 100 درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی یا کلی با حق بیمه معادل 40 درصد حق بیمه پایه.

دیدگاه کاربران