فیزیک ١ - محمود بهمن آبادی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه بیست نهم - دینامیک دورانی (مثال ها)

silent
منتشر شده در 06 آذر 1396

فیزیک ١ - محمود بهمن آبادی - دانشگاه صنعتی شریف - جلسه بیست نهم - دینامیک دورانی (مثال ها)

دیدگاه کاربران
<