نگین زیبای عقیق روتایلی

تون شاپ
منتشر شده در 21 تیر 1398

عقیق روتایلی دسته ای از عقیق هاست که در آن دسته ای از خطوط یکدیگر را در جهات مختلف قطع میکنند و بدین شکل اشکال زیبایی در سنگ عقیق ایجاد میشود.

این نگین زیبا از عقیق روتایلی سفید و شفاف تراشیده شده است.

دیدگاه کاربران
<