ویدیو آموزش ثبت نام مترجمین در سامانه ترجمتن

ترجمتن
منتشر شده در 24 مرداد 1398

در این ویدیو در مورد شیوه ثبت نام نحوه قیمت گذاری و ثبت توانایی های ترجمه برای مترجمین ترجمتن آموزش داده شده است. htttps://tarjomatn.com 028-33363789

دیدگاه کاربران