بررسی پایایی و روایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ

farzdon
منتشر شده در 16 دی 1398

به طور کلی پایایی پرسشنامه به دقت اندازه گیری ثبات آن مربوط است وتفاوت بین نمرات مشاهده شده و واقعی ممکن است به دلایل متفاوتی مانند سروصدا آب و هوا و وضعیت پاسخ دهنده روی دهد.


عوامل دیگری مانند سوالات نامربوط و یا ناکافی بودن سوال نیز وجود دارند که به خود آزمون بستگی دارند و اصطلاحا عوامل درونی نامیده می شود.


برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.

دیدگاه کاربران