120 هزار میلیارد تومان رانت صنعت فولاد برای 40 نفر !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 23 دی 1399

120 هزار میلیارد تومان رانت صنعت فولاد برای 40 نفر !

دیدگاه کاربران