انتخاب شهر مناسب در انتخاب رشته کنکور

مهر اول
منتشر شده در 28 مرداد 1398

برگزیدن شــهر مناسب یکی از ارکان مهــم انتخاب رشته ی کنکور سراسری اسـت دانش آموزان بایـد تمـام جـوانب را در نظر گــرفته و رشــته شهــر مناسب را انتخــاب نمایند. به دلیل اهمیت این موضــوع مهر اول از تجــارب جناب مهـندس شایان حاجی قاسمی کــه از برتـرین مشاوران کنکوری مهراول هستند ویدئویی کوتاهی تهیه نمــود و در اختیار شـما عــزیـزان قــرار داد.


www.mehreavval.ir


026-34428585


@mehreavval

دیدگاه کاربران