اشک های سیدجواد هاشمی بخاطر شرایط بیماران کرونایی و وضعیت بیماری علی سلیمانی

صبا
منتشر شده در 18 مرداد 1400

اشک های سیدجواد هاشمی بخاطر شرایط بیماران کرونایی و وضعیت بیماری "علی سلیمانی" بازیگر


هاشمی:


 دعا کنید دیگر مشت به هم نزنیم.

دیدگاه کاربران