چگونگی صبر به مشکلات روزه استاد عبیدالله ...

المفلحون فارسی
منتشر شده در 03 شهریور 1398

چگونگی صبر به مشکلات روزه

استاد عبیدالله متوکل

@الفرقان

همکاری با المفلحون : https://goo.gl/flLe8a

اشتراک در کانال : https://goo.gl/xxpU9I


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :


► Official Website: http://www.almoflihun.com

► Facebook page: http://www.facebook.com/almoflihun

► twitter: : http://www.twitter.com/almoflihun

► telegram: : http://www.telegram.me/almoflihun

یاد داشت : محتوای تمام نشرات المفلحون لزوما بیانگر دیدگاه سایت المفلحون نمیباشد؛ بلکه بیانگر دیدگاه نویسنده و یا گوینده آن است

دیدگاه کاربران