قبل از ورود قوه قضاییه مال نامشروع را پس بدهید

ترنج
منتشر شده در 11 شهریور 1398

رئیس قوه قضائیه: هرکس مال نامشروعی کسب کرده پیش از ورود قوه قضائیه خودش برگرداند

دیدگاه کاربران