توصیه بی نظیر شرکت Ikea به کارکنانش

ترنج
منتشر شده در 12 بهمن 1398

آیا روش برخورد شرکت سوئدی با کارکناش با شیوه تفکر برخی کارفرمایان در ایران قابل مقایسه است؟

دیدگاه کاربران
فارسی -

https://sayboon.com/

فارسی -

https://sayboon.com/