دونوازی در دستگاه ماهور

استاد بابک خواجه نوری
منتشر شده در 08 مرداد 1399

دونوازی در دستگاه ماهور ویولن و تنبک نوازنده ی ویولن استاد محمد امامی نوازنده ی تنبک استاد بابک خواجه نوری www.khajehnori.ir

دیدگاه کاربران