شهید چمران در نگاه مقام معظم رهبری

دانشگاه شهید چمران اهواز
منتشر شده در 11 تیر 1399

بیانات مقام معظم رهبری درمورد شهید چمران


تهیه شده توسط انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی

مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دیدگاه کاربران