بنزین لیتری سه هزار...!

ترنج
منتشر شده در 11 آذر 1398

گزارش مردمی کبریت مدیا با مردم جنوب شهر میدان راه آهن و پرسیدن نظرشان پیرامون بنزین 3 هراز تومانی

دیدگاه کاربران