لحظه هولناک یک اسید پاشی

به سوی نور
منتشر شده در 06 مرداد 1396

این اسیدپاشی در یکی از دفاتر کاری توسط یک ارباب رجوع انجام شد.

دیدگاه کاربران