جنس سکوت شما چیست ؟ اثرگذار یا اثرپذیر ؟

من پنهان
منتشر شده در 07 مهر 1398

سکوت اثرگذار و سکوت اثرپذیر


همه ما در موضعی قرار گرفته ایم که خواسته و ناخواسته سکوت کرده ایم . کمی فکر کنید و ببینید سکوت شما در کدام محفل و مجلس درچه حال و روزی در چه زمانی و در چه جمعی به چه شکل بوده است ؟ آیا از دیگران تاثیر گرفته اید و ناخواسته مجبور به سکوت شده اید ؟ آیا خواسته و هوشمندانه سکوت کرده اید و جمعی را مطیع رفتار خود کرده اید ؟ احتمالا در هر دو حالت قرار گرفته ایم بله زندگی مجموعه ایی از فراز و نشیب های گوناگون و الوان است . به میزان کاریزما و نقش اجتماعی ما رفتارها حرف ها عمل ها و عکس العمل ها و حتی سکوت ما می تواند فاعل خنثی و یا مفعول باشد . بد نیست خودمون را موردارزیابی قرار دهیم !

دیدگاه کاربران