نقش عنصر پتاس در گیاهان_ ترمه سبز طبیعت

ترمه سبز طبیعت (نوناگرین پلنت)
منتشر شده در 30 مرداد 1399

1.رشد ریشه را افزایش می دهد و تحمل در برابر خشکی را بهبود می بخشد.

2.سلولوز تولید می کند و موجب کاهش lodging در گیاه می شود.

3.حداقل 60 نوع آنزیم که در رشد موثر هستند را فعال می سازد.

4.در فرآیند فتوسنتز و تولید غذا نقش دارد.

5.در انتقال قندها و نشاسته ها کمک می کند.

6.موجب تولید دانه هایی با نشاسته زیاد می شود.

7.میزان پروتئین موجود در گیاه را افزایش می دهد.

8.آماس گیاهی را حفظ کرده کمبود آب و پلاسیدگی گیاه را کاهش می دهد.

9.از گسترش بیماری ها و نماتدهای گیاهی جلوگیری می کند.

دیدگاه کاربران