صداى عجیب و مرموز که در آسمان ایران شنیده شده

زبل خان
منتشر شده در 09 شهریور 1396

فیلمی دیگر از صداى عجیب در آسمان كه مدتى است در نیمكره شمالى زمین شنیده مى شود و در ایران هم به تازگی شنیده شده است

www.akhbarnovin.ir

دیدگاه کاربران