نوجوانان و بازی های کامپیوتری

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

نوجوانی 14 ساله ای که درانجام بازی های کامپیوتری به شکل افراطی عمل میکند. باید توجه داشت در محیطی که توجه ، هیجانات مثبت و صمیمیت بین والدین و فرزندان وجود ، احتمال تمایل فرزندان به اعتیاد و رفتارهای افراطی کمتر خواهد بود. http://www.vidafallah.com http://instagram.com/vida.fallah

دیدگاه کاربران