چند درصد از اراضی کشاورزی خراسان شمالی سند مالکیت دارند؟

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 04 دی 1400

چند درصد از اراضی کشاورزی خراسان شمالی سند مالکیت دارند؟

دیدگاه کاربران