شعر کردی طبیعت طالقان از صابر آفرنگ

شعر کردی
منتشر شده در 17 آبان 1398

شعر وصف طبیعت طالقان از زبان شاعر سرشناس صابر آفرنگ

دیدگاه کاربران