دولت و مسئولین در خواب اما افزایش قیمت خودرو بیدار !!!؟

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 خرداد 1399

دولت و مسئولین در خواب اما افزایش قیمت خودرو بیدار !!!؟

دیدگاه کاربران