دیرین دیرین - دورکاری

دیرین دیرین
منتشر شده در 04 آذر 1399

اعتراف کنید شما جز کدوم دسته از این افراد می‌باشید؟


الف) دیر کار


ب) زور کار


ج) دود کار


د) دور دور کار

دیدگاه کاربران