توضيحات دكتر امیدی رئیس انجمن دیابت در خصوص گانودرما٠٩١٥٤١٦٥٠٢٧

گانودرما
منتشر شده در 13 شهریور 1398

دكتر امیدی رئیس انجمن دیابت و كمیته سلامتمجمع تشخیص مصلحت نظام از محصولات سلامت محور با برند انجمن دیتبت كشور میگوید...

دیدگاه کاربران