سنگ ماه تولدشهریور-یاقوت کبود

زرطلا
منتشر شده در 22 شهریور 1398

سنگ ماه تولد شهریور ماه و افسانه هایی که برا ساس آن داستان هایی زیبا شکل گرفته

از تصورات ایرانیان قدیم نسبت به این نگین خوش رنگ و کبود تا...

ترجمه و صدا گذاری از گالری زرطلا

https://zartala.com

دیدگاه کاربران