دعوا با چاقو بین لات ها

تاریخ نگار
منتشر شده در 19 فروردین 1396

دعوا با چاقو بین گنده لاتهای میانه قارا منصور و عبدالله

دیدگاه کاربران