مهاجران فلسطینی در یمن دلگرم به اهتمام سیاسی صنعا به مسئله فلسطین

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 28 شهریور 1400

مهاجران فلسطینی در یمن دلگرم به اهتمام سیاسی صنعا به مسئله فلسطین

دیدگاه کاربران