نخستین جلسه بررسی چگونگی تشکیل انجمن صنایع همگن تولیدکنندگان خوراک دام وطیور

بفرمایید چای
منتشر شده در 28 آبان 1399

خانی زادهدبیرکل خانه صنعتمعدن وتجارت خراسان رضوی:

انجمن های صنایع همگنتقویت کننده تولید هستند

خانه صمت استان از تشکیل انجمن های تخصصی حمایت می کند

دیدگاه کاربران