ممنوعیت دریافت وجه برای دریافت کارنامه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 11 بهمن 1399

گروگانگیری کارنامه ممنوع


ممنوعیت دریافت وجه برای دریافت کارنامه از دانش آموزان

دیدگاه کاربران