دیرین دیرین - ای انسولین

دیرین دیرین
منتشر شده در 28 مهر 1399

برای کمبود انسولین چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌دهید؟


الف) شیرینی و زولبیا نخوریم


ب) بامیه بخوریم (خورشت بامیه)


ج) برویم سر مرزها کشیک دهیم 


د) کاری کنیم بچه‌های مسئولین هم دیابت بگیرند

دیدگاه کاربران