نحوه محاسبه هوادهی سالن پرورش

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

یکی از عولمل مهم در بازده سالن پروش هوادهی است. هوادهی فرمول مشخصی دارد که با دانستن آن می توانید راندمان کار خودتان را تا حد زیادی افزایش دهید.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/251-havadehi.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران