عربی کنکور با همکاری بهنام بانی به آموزش ساخت مضارع التزامی "یا لیت" پرداختند

عربی نژادعلی
منتشر شده در 12 مرداد 1399

آموزش ساخت مضارع التزامی به وسیله "لیت" و حل دو تست عربی کنکور98کتاب عربی دوازدهم در رشته ریاضی وتجربی و همچنین انسانی در درس اول به بحث حروف مشبه بالفعل ( إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لکِنَّ ، لیت ، لعلَّ ) پرداخته استدر این ویدئو استاد نژادعلی مدرس عربی کنکور صرفا به بررسی لیتَ پرداخته است."لیتَ" به معنی کاش و "یا لیت" به معنی ای کاش استاز این کلمه در بیان آرزو استفاده می شود البته آرزویی که امیدی به انجام اون نداریم

دیدگاه کاربران