غافلگیری دنیا با پرتاب موشک سپاه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 07 اردیبهشت 1399

پرتاب ماهواره نور قدمی رو به جلو در قدرت دفاعی کشور است/ ناکارآمدی تحریم‌ها در پیشرفت ایران

دیدگاه کاربران