جاذبه به‌هنگام پریدن بشر در کرات مختلف

خبر از ما
منتشر شده در 28 فروردین 1400

جاذبه به‌هنگام پریدن بشر در کرات مختلف منظومه شمسی چگونه عمل می‌کند؟

دیدگاه کاربران