یا ترامپ یا جنگ!

خبر از ما
منتشر شده در 27 آبان 1399

طرفداران ترامپ: "بدون ترامپ صلحی در کار نخواهد بود."

دیدگاه کاربران